Dok høgantenne
Startside Opp

horizontal rule

Jeg har bruksanvisning, matrialvårdskjema og funksjonskontroll

hogantenne_1_b1.jpg (36523 byte) hoganntenne_vedlikehold.jpg (19960 byte) hogantenne_1_f.jpg (44853 byte)


Hente og oversatt fra http://www.4x4.ms/mil/hogant1/hogant1.html

M7780-000390
(S 477/2) BANV HØGANTENNE 1 /S
Faststilt likt med FMV-A:EA M77:26/72 1972-02-15
Erstatter M7780-000180 (1970)
Nytrykk med små endringer 

Høgantenne 1

Bruksanvisning

 

Høgantennes innvirken på rekkevidden

Høgantennes fornemste egenskap ligger i at den till stor del gjør rekkevidden uavhengig av grunnforholdene - først og fremst gjelder dette stasjonsplassen.

Dette innebær at antennen:

bullet

- Under gunstige forhold i flatt og  åpent terreng med gjennomfuktig mark (særskilt inntill stasjonsplassen) gir en middels rekkevidde økning jamnført med normalantennen.

bullet

- Under ugunstige forhold i tørr, steinig, kupert og skogsområder (f ex høgfjellet eller under norske vinterforhold) kan gi en fordobling av  rekkevidden i jamnført med normal antenne. Antennens egenskaper blir dårligere på frekvenser under ca 35 MHz.

Oppslått antenne

 

1. Ved valg av reisningsplass skal man foruten de taktiske og radiotekniske forhold særskilt tenke på at antennemasten eller spydene ikke får komme i berøring med elektrisk kraftledninger!

horizontal rule

Advarsel
Masten leder strøm og berøring med kraftledning innebær at den som holder i masten eller antennekabelen får livsfarlig strøm gjennom kroppen.

horizontal rule

Velg reisningsplass minst 50 m fra kraftledninger for og unngå forstyrrelser.

2. Skru sammen de sju mastedelene og tre på stagfestet. Om terrengforholdene gir mulighet, legg masten med bunn-enden på den valgte reisningsplassen med toppen pekende i vindretningen. Legg fotplata ved mastens bunn-ende, se bilde 1.

3. Vikle av de fire staglinene fra vinda og fest de tre liners karabinkroker i stagfestets tomme hull. Vindene tjenestegjør nå som stag-strekkere. Avpasse linene så at stag-strekkere. (vindene) sitter ca 1,5 m fra nedre karabinkrok, legg ut linene i omtrent rette retninger. Den fjære linen skal sitta fast permanent vid stagfestet, se bilde 2.

4. Slå ned de to stagpinnene. Disse skal sitte vinkelrett mot den liggende masten og i linje med fotplata, så langt fra plata som linenes lengde tillater. Fest linens karabinkroker i stagpinnene, se bilde 3.

5. Skruv sammen spyd til en av de følgende to alternativ (bild 4):

Stasjon

Kanaler

 

 

4x3 spyd

8x2 spyd

Ra 120
Ra 121
Ra 122
Ra 140
Ra 145
Ra 146
Ra 42

Samtlige


AO,OO-B2,00
30,00-40,00
30,00-40,00
30,00-40,00


Samtlige
Samtlige
B2,00-F7, 95
38,00-75, 95
38,00-75, 95
38,00-75, 95

6. Sett i spydene. En mann løfter toppenden og en trer på spydfestet over mastetoppen og setter i spydene. Først de seks øvre - de gjengene endene utover. Siden de nedre - i hvert feste (8x2) eller i annethvert feste (4x3). De gjengene endene nedover.

Obs! De gjenværende 3 eller 7 spydene utgjør reserve.

7. Vikle av antennekabelen fra vinda mens vinda hela tiden holdes fast i venstre hånd. Detta for og unngå vridninger på kabelen. Se pos 12. Tilkoble  den ende som mangler overgangs till spydfestets tilkobling. Krok fast avbæringens karabinkrok i avsett ring på spydfestet så att kabelen ikke henger i tilkoblingen, bilde 5.

8. En mann vrir fotplata. En mann tar masten ca 2 m fra toppen og løfter toppenden over hodet. Reis masten till loddrett stilling under forflyttning mot fotenden. Still masten på fotplata, bild 6.

9. Slå ned de to gjenstående stagpinnene så langt fra mastefonten som linenes lengde tillatter og fest staglinene i stagpinnene. Justere linene med hjelp av vindene. Lås fast linene gjennom å føre dem in i vindens låsespor.

10. Tilkoble antennekabelen till radiostasjonen. Ved anslutning av Ra 12-stationer anvendes overgangen som henger fast ved kabelen, se bilde 7.

11. Ta ned høyantennen i omvent rekkefølge av reisningen. Masten får under ingen omstendigheter tillattes og falle fritt. La stagfestet henge fast vid en stagline se bilde 2.


Viktig

12. Vikle  opp antennekabelen på følgende sett:
Ta den enden av kabelen, som var tilkoblet til radiostasjonen, i de spesielle feste på vinda handtak. Vikle antennekabelen på vinda så at hver omdreining  lager et åttetall. Hold hela tiden vinda med venstre hand (se skissen). På så sett unngår en krøll på kabelen. Fest kabelens sluttende i den ledige plassen på vinda eller på annet passende sett.

 


Antenneutrustningens deler

 


Pakkeplan

Legg først mastedelene i kogret, stapp siden inn antennespydene i mastedelene. Legg fotplata oppå mastedelene med feste ned. Still deretter spydfestet på fotplata. Stapp ned antennekabelen med vinda i det store delen av lommen  på kogret. Øvrig materiell skal ligge i den mindre lomma.